• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 2급] 9-2 두통이 너무 심해 가지고 학교에 못 갔어

두통이 너무 심해 가지고 학교에 못 갔어. My headache was so severe that I could not go to school.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 건강과 관련된 어휘와 표현을 배운다.
2. ‘-어/아 가지고’, ‘-었/았으면 좋겠어요’를 배운다.
3. 신체 증상에 대해 이야기할 수 있다.

1. Learn words and expressions related to health.
2. Learn the grammar points ‘-어/아 가지고’ and ‘-었/았으면 좋겠어요’.
3. Be able to talk about body symptoms.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên