• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 3급] 1. 새해 계획은 세웠어요?

새해 계획은 세웠어요? Have you set your New Year's resolutions?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 다짐하는 표현을 할 수 있다.
2. ‘-어도’와 ‘-어야겠어요’를 배운다.
3. 학습, 학교생활 관련 어휘를 배운다.

1. Be able to use expressions related to making decision.
2. Learn the grammar points ‘-어도’ and ‘-어야겠어요’.
3. Learn words related to learning and school life.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên