• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 3급] 11. 휴가를 간다면 어디로 가고 싶어?

휴가를 간다면 어디로 가고 싶어? Where would you like to go for vacation?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 가정하기 관련 표현을 할 수 있다.
2. ‘-다면’과 ‘-(으)ㄹ 텐데(요)’를 배운다.
3. 여행 관련 어휘를 배운다.

1. Be able to use expressions related to supposing.
2. Learn the grammar points ‘-다면’ and ‘-(으)ㄹ 텐데(요)’.
3. Learn words related to travel.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên