• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 3급] 12. 엄마들은 다 똑같아.

엄마들은 다 똑같아. All moms are the same.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 불평하기 관련 표현을 할 수 있다.
2. 사동 표현과 ‘-거든(요)’를 배운다.
3. 사동 관련 어휘를 배운다.

1. Be able to use expressions related to complaining.
2. Learn the grammar points ‘-거든(요)’ and causative construction.
3. Learn words related to causation forms.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên