• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 3급] 13. 이력서를 쓰느라고 좀 바빴어.

이력서를 쓰느라고 좀 바빴어. I have been busy writing a resume.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 사과하기, 변명하기 관련 표현을 할 수 있다.
2. ‘-고 말다’와 ‘-느라고’를 배운다.
3. 태도 관련 어휘를 배운다.

1. Be able to use expressions related to apologizing and making excuses.
2. Learn the grammar points ‘-고 말다’ and ‘-느라고’.
3. Learn words related to attitudes.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên