• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 3급] 15. 샴푸를 산다는 것이 린스를 샀네요

샴푸를 산다는 것이 린스를 샀네요. I was supposed to buy shampoo, but I got a conditioner.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 추측하기 관련 표현을 할 수 있다.
2. ‘-ㄴ/는다는 것이’와 ‘-(으)ㄴ 모양이다’를 배운다.
3. 실수 관련 어휘를 배운다.

1. Be able to use expressions related to guessing.
2. Learn the grammar points ‘-ㄴ/는다는 것이’ and ‘-(으)ㄴ 모양이다’.
3. Learn words related to mistakes.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên