• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 3급] 16. 한번 드셔 보세요

한번 드셔 보세요. Please try it.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 추천하기 관련 표현을 할 수 있다.
2.‘-던데’와 ‘-(으)ㄹ 만해(요)’를 배운다.
3. 요리 방법 관련 어휘를 배운다.

1. Be able to use expressions related to recommending.
2. Learn the grammar points ‘-던데’ and ‘-(으)ㄹ 만해(요)’.
3. Learn words related to cooking.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên