• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 3급] 17. 저녁에 조금만 먹지 그래?

저녁에 조금만 먹지 그래? You better eat less for dinner.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 권유하기 관련 표현을 할 수 있다.
2. ‘-(으)ㄹ걸(요)’와 ‘-지 그래(요)?’를 배운다.
3. 증상 관련 어휘를 배운다.

1. Be able to use expressions related to suggesting.
2. Learn the grammar points ‘-(으)ㄹ걸(요)’ and ‘-지 그래(요)?’.
3. Learn words related to symptoms.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên