• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 3급] 18. 앞으로는 이런 일이 없도록 하세요

앞으로는 이런 일이 없도록 하세요. Please don't let this happen again.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 경고 관련 표현을 할 수 있다.
2. ‘-게’와 ‘-도록 하다’를 배운다.
3. 직장 생활 관련 어휘를 배운다.

1. Be able to use expressions related to warning.
2. Learn the grammar points ‘-게’ and ‘-도록 하다’.
3. Learn words related to working life.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên