• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 3급] 19. K-pop 콘서트에 다녀왔어

K-pop 콘서트에 다녀왔어. I went to a K-pop concert.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 느낌 관련 표현을 할 수 있다.
2. ‘-더라’와 ‘-(으)ㄴ지 모른다’를 배운다.
3. 공연 관람 관련 어휘를 배운다.

1. Be able to use expressions related to feelings.
2. Learn the grammar points ‘-더라’ and ‘-(으)ㄴ지 모른다’.
3. Learn words related to performance watching.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên