• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 3급] 20. 요즘 방을 알아보고 있어요

요즘 방을 알아보고 있어요. I'm looking for a room to rent these days.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 확인, 비교 관련 표현을 할 수 있다.
2. ‘-다면서(요)?’와 ‘에 비해’를 배운다.
3. 이사 관련 어휘를 배운다.

1. Be able to use expressions related to confirming and contrasting.
2. Learn the grammar points ‘-다면서(요)?’ and ‘에 비해’.
3. Learn words related to moving.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên