• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 3급] 3. 컴퓨터 좀 고쳐 주시겠어요?

컴퓨터 좀 고쳐 주시겠어요? Would you fix my computer?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 요청하기와 거절하기 관련 표현을 할 수 있다.
2. ‘-어 주시겠어요?’와 ‘-(으)ㄹ 것 같다’를 배운다.
3. 문제 해결 관련 어휘를 배운다.

1. Be able to use expressions related to requesting and refusing.
2. Learn the grammar points ‘-어 주시겠어요?’ and ‘-(으)ㄹ 것 같다’.
3. Learn words related to problem solving.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên