• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 3급] 6. 주말에 봉사활동을 해요

주말에 봉사활동을 해요. I do volunteer work on the weekend.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 칭찬하기 관련 표현을 할 수 있다.
2. ‘-네(요)’와 ‘-기는(요)’를 배운다.
3. 취미 관련 어휘를 배운다.

1. Be able to use expressions related to praising.
2. Learn the grammar points ‘-네(요)’ and ‘-기는(요)’.
3. Learn words related to hobbies.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên