• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 3급] 8. 조금 더 일찍 나올걸 그랬어

조금 더 일찍 나올걸 그랬어. I should have left home earlier

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 후회하기 관련 표현을 할 수 있다.
2. ‘-다니’와 ‘-(으)ㄹ걸 그랬다’를 배운다.
3. 감정 관련 어휘를 배운다.

1. Be able to use expressions related to regretting.
2. Learn the grammar points ‘-다니’ and ‘-(으)ㄹ걸 그랬다’.
3. Learn words related to feelings.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên