• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 4급] 1. 부산까지 10시간이나 걸린단 말이에요?

부산까지 10시간이나 걸린단 말이에요? You mean it takes 10 hours to get to Busan?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 명절에 대해 말할 수 있다.
2. ‘-단 말이에요?’와 ‘-(으)ㄴ데도’를 배운다.
3. 친척 관련, 명절 인사하기 관련 표현을 배운다.

1. Be able to use expressions related to holidays.
2. Learn the grammar points ‘-단 말이에요’ and ‘-(으)ㄴ데도’.
3. Learn expressions related to relatives and holiday greetings.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên