• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 4급] 12. 전화라도 해 주지 그랬어요

전화라도 해 주지 그랬어요. Why didn't you at least give me a call?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 사과하는 표현을 할 수 있다.
2. ‘-는 바람에’, ‘(이)라도’를 배운다.
3. 손, 발 관련 동작 동사, 용서 관련 표현을 배운다.

1. Be able to use expressions related to apologizing.
2. Learn the grammar points ‘-는 바람에’ and ‘(이)라도’.
3. Learn words related to action verbs about hands and feet, and expressions used to forgive.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên