• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 4급] 13. 어디든지 다 괜찮아요.

어디든지 다 괜찮아요. I'm fine with anywhere.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 선택하는 표현을 할 수 있다.
2. ‘(이)든지’, ‘-는 김에’를 배운다.
3. 이동 관련 동사, 선택 관련 표현을 배운다.

1. Be able to use expressions related to making a choice.
2. Learn the grammar points ‘(이)든지’ and ‘-는 김에’.
3. Learn words related to verbs about moving and expressions about making a choice.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên