• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 4급] 14. 매콤하면서도 새콤하니 아주 맛있는데요!

매콤하면서도 새콤하니 아주 맛있는데요! It's spicy and sour, and it's delicious!

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 맛을 표현할 수 있다.
2. ‘-(으)면서도’, ‘만 못하다’를 배운다.
3. 맛 관련 어휘, 맛 관련 표현을 배운다.

1. Be able to use expressions related to taste.
2. Learn the grammar points ‘-(으)면서도’ and ‘만 못하다’.
3. Learn words and expressions related to taste.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên