• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 4급] 15. 엄마 생각에는 당장 필요하진 않다고 봐

엄마 생각에는 당장 필요하진 않다고 봐. In my opinion, it's not necessary right now.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 설득하는 표현을 할 수 있다.
2. ‘-다고 봐(요)’, ‘-(으)ㄹ 뿐만 아니라’를 배운다.
3. 상품 관련 어휘, 설득하기 관련 표현을 배운다.

1. Be able to use expressions related to persuasion.
2. Learn the grammar points ‘-다고 봐(요)’ and ‘-(으)ㄹ 뿐만 아니라’.
3. Learn words related to products and expressions for persuasion.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên