• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 4급] 17. 그럼 이제 질문 받겠습니다

그럼 이제 질문 받겠습니다. Then I'll take questions now.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 대조 설명하는 표현을 할 수 있다.
2. ‘에 따르면’, ‘-(으)ㄴ 반면(에)’를 배운다.
3. 직급 관련 어휘, 대조 설명하기 관련 표현을 배운다.

1. Be able to use expressions related to explanations using contrasts.
2. Learn the grammar points ‘에 따르면’ and ‘-(으)ㄴ 반면(에)’.
3. Learn words related to work positions and expressions about explanations using contrasts.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên