• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 4급] 18. 지민이 때문에 속상해 죽겠어요

지민이 때문에 속상해 죽겠어요. I am worried to death because of Jimin.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 반론하는 표현을 할 수 있다.
2. ‘-(으)ㄴ 데 반해’, ‘-(으)나’를 배운다.
3. 직업 관련 어휘, 반론하기 관련 표현을 배운다.

1. Be able to use expressions related to disagreeing with someone else.
2. Learn the grammar points ‘-(으)ㄴ 데 반해’ and ‘-(으)나’.
3. Learn words related to jobs and expressions about disagreeing with someone else.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên