• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 4급] 19. 이 버튼을 누르고 나서 사진을 고르면 돼요

이 버튼을 누르고 나서 사진을 고르면 돼요. You can press this button and choose the picture.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 사용 방법과 절차에 대해 설명할 수 있다.
2. ‘-고 나서’, ‘-(으)ㄴ 다음(에)’를 배운다.
3. 기간, 시간 관련 어휘, 사용 방법과 절차 설명하기 관련 표현을 배운다.

1. Be able to explain method and procedure for using something.
2. Learn the grammar points ‘-고 나서’ and ‘-(으)ㄴ 다음(에)’.
3. Learn words related to time and expressions about explaining the method and procedure for using something.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên