• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 4급] 20. 오늘 보고서 제출은 잘 했어?

오늘 보고서 제출은 잘 했어? Did you turn in the report well today?

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 곤란한 경험에 대해 이야기할 수 있다.
2. ‘-었더니’, ‘-거든’을 배운다.
3. 접속 부사 관련 어휘, 도움 제안하기 관련 표현을 배운다.

1. Be able to use expressions related to a troubling experience.
2. Learn the grammar points ‘-었더니’ and ‘-거든’.
3. Learn words related to conjunctions and expressions used to offer help.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên