• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 4급] 3. 자격증도 미리 따 놓는 게 좋고

자격증도 미리 따 놓는 게 좋고. And it's good to get your certificates beforehand.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 과정을 설명할 수 있다.
2. ‘-기 전(에)’, ‘-(으)ㄴ후(에)’와 ‘-어 놓다’를 배운다.
3. 비유 표현 관련, 과정 설명하기 관련 표현을 배운다.

1. Be able to explain the process of doing something.
2. Learn the grammar points ‘-기 전(에)’, ‘-(으)ㄴ후(에)’ and ‘-어 놓다’.
3. Learn expressions related to Korean figurative language and explaining processes.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên