• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 4급] 4. 공부하느라 눈코 뜰 새 없이 바쁘대요

공부하느라 눈코 뜰 새 없이 바쁘대요. She says she's extremely busy studying.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 안부를 묻고 대답할 수 있다.
2. ‘-대(요)’, ‘-냬(요)’를 배운다.
3. 빈도 부사 어휘 관련, 안부 묻고 대답하기 관련 표현을 배운다.

1. Be able to ask after someone and respond to such inquiries.
2. Learn the grammar points ‘-대(요)’ and ‘-냬(요)’.
3. Learn words related to frequency adverbs and expressions about asking after someone else.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên