• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 4급] 6. 바늘로 콕콕 찌르는 것처럼 아파요

바늘로 콕콕 찌르는 것처럼 아파요. I feel a sharp stab of pain.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 병증 묘사 및 설명을 할 수 있다.
2. ‘-(으)ㄴ 것처럼’, ‘-(으)ㄹ 듯이’를 배운다.
3. 동작 관련 어휘, 묘사 관련 표현을 배운다.

1. Be able to explain and describe pain.
2. Learn the grammar points ‘-(으)ㄴ 것처럼’ and ‘-(으)ㄹ 듯이’.
3. Learn words related to action and expressions about description.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên