• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 4급] 7. 공부하기가 많이 힘들었던 것 같아

공부하기가 많이 힘들었던 것 같아. I think I had a hard time studying.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 경험을 말할 수 있다.
2. ‘-었었-‘, ‘-었던 것 같다’를 배운다.
3. 자주 쓰는 의성어와 의태어 관련 어휘, 고민 말하기 관련 표현을 배운다.

1. Be able to use expressions related to experiences.
2. Learn the grammar points ‘-었었-‘ and ‘-었던 것 같다’.
3. Learn words related to commonly used onomatopoeias and mimetics, and expressions about worries.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên