• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 4급] 8. 스토리가 너무 지루했어

스토리가 너무 지루했어. The plot was so boring.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 공연을 감상하고 평가할 수 있다.
2. ‘-(으)ㄴ 편이다’, ‘-어 버리다’를 배운다.
3. 날씨 관련 어휘, 공연 감상 평가 관련 표현을 배운다.

1. Be able to use expressions related to enjoying and evaluating a show.
2. Learn the grammar points ‘-(으)ㄴ 편이다’ and ‘-어 버리다’.
3. Learn words related to weather and expressions to be used when enjoying and evaluating a show.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên