• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[바른 한국어 4급] 9. 야구 경기를 보러 가재요

야구 경기를 보러 가재요. He asked to go watch a baseball game.

Nội dung bài học

Chủ đề bài học

1. 메시지를 전달할 수 있다.
2. ‘-(으)래(요)’, ‘-재(요)’, ‘아무 N(이)나’를 배운다.
3. 인사 표현 관련, 메시지 전달 관련 표현을 배운다.

1. Be able to deliver someone else’s words.
2. Learn the grammar points ‘-(으)래(요)’, ‘-재(요)’ and ‘아무 N(이)나’.
3. Learn expressions related to greetings and delivering a message.

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên