• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[초급 한국어 I] 제1과 여동생은 예쁘고 똑똑해요.

Chủ đề bài học

Text 1

저는 항상 아침 7시에 일어나요.

이를 닦 세수해요.

그리고 아침을 먹 학교에 가요.

Text 2

하나 씨는 여동생이 있어요.

하나 씨의 여동생은 예쁘고 똑똑해요.

그리고 부모님의 말을 잘 들어요.

Ngữ pháp           Động từ +

                            Động từ +아/어서

Từ vựng

항상           thường xuyên

이를 닦다   đánh răng

세수하다    rửa mặt

예쁘다       xinh đẹp, xinh

똑똑하다   thông minh

듣다           nghe

 

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên