• LOGIN
  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đăng nhập

[초급 한국어 I] 제2과 늦게 일어나서 지각했어요.

Chủ đề bài học

Text 

오늘 오전에 늦게 일어나서 학교에 지각했어요.

그리고 지갑을 안 가져왔어요.

돈이 없어서 점심에 친구가 밥을 사 주었어요.

Ngữ pháp           Động từ + 아/어서

                            Danh từ + (이)라서

                            Động từ + 아/어 주다

Chú ý                  친구를 만나서      O

                           친구를 만났어서   X

Từ vựng

늦다

늦게

지각하다

가져오다

사 주다

약속

휴일

놀이공원

놀러가다

지내다

친하다

친하게

열심히

XEM TOÀN BỘ Add a note
YOU
Add your Comment
 

Loại tiền tệ sử dụng

Liên hệ

Ai đang online

Hiện giờ không có thành viên nào đang online
top
© Hàn Ngữ Kim Chi. Nền tảng học tập tiếng Hàn online và webinar tương tác trực tiếp với giáo viên